ภาพกิจกรรมของโรงเรียน

โรงเรียนบ้านผักบุ้งของเรามีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ในรอบปีการศึกษา 2562